S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

 

IMUNITA

PROČIŠTĚNÍ

 

ok alfa+

factor base kids

 

Nechte působit bylinky ověřené po staletí...

 

 

 

 

 


Bezpečný nákup
» OBCHODNÍ PODMÍNKY
Všeobecné Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu Zdravíčko v harmonii

 

 

Prodávající:

Radek Piňous

 

Odpovědná a kontaktní osoba:

Alena Piňousová

 

Místo podnikání:

Holštejn 41, 679 13 Sloup

 

IČ:

658 43 428

 

Telefon:

+420 607 946 841

 

E-mail:

info@zdravicko-harmonie.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neplátce DPH

 

 

1. Úvodní ustanovení

 

1. 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.zdravicko-harmonie.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen webové rozhraní obchodu).

 

1. 2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.zdravicko-harmonie.cz a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

 

1. 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1. 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

1. 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

1. 6. Provozovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. V případě stížnosti se mohou spotřebitelé bezplatně obrátit na příslušný orgán ČOI http://www.coi.cz/

 

 

Adresa:

Česká obchodní inspekce

Štěpánská 567/15

120 00 Praha 2

 

 

2. Uzavření kupní smlouvy

 

2. 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 

2. 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

2. 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu - Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

- objednaném zboží (zboží „vloží“ kupující do elektronického košíku)

 

- způsobu úhradu kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

 

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)

 

2. 4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v  objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

 

2. 5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, doplnění adresy) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky).

 

2. 6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou.

 

2. 7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 

2. 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovor) si hradí kupující sám.

 

 

 

3. Cena zboží a platební podmínky

 

3. 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

 

b) bezhotovostní převodem na účet prodávajícího č. 1022228887/6100, vedený u Equa bank.

 

3. 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

3. 3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

3. 4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání dané částky na účet prodávajícího.

 

3. 5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, kdy nedojede k dodatečnému potvrzení objednávky ze strany kupujícího (čl. 2. 5.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

 

3. 6. Prodávající vystaví kupujícímu ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy daňový doklad – prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

3. 7. NEVYZVEDNUTÍ DOBÍRKY

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb.) dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 300,- K. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou podstoupeny předány společnostem k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených. Objednávku můžete stornovat do max. 24 hod. od objednání.

 

4. Odstoupení od kupní smlouvy

 

4. 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

 

4. 2. Nejedná-li se o případ uvedení v čl. 4. 1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti dnů od převzetí zboží, a to na adresu Holštejn 41, 67913 nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího info@zdravicko-harmonie.cz.

 

4. 3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4. 2. obchodních podmínek se kupní smlouvy od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 7 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 10 % (slovy deset procent) z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené.

 

4. 4. Ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 4. 3. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno či částečně spotřebováno.

 

4. 5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4. 2.  obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 4. 4. obchodních podmínek a to bezhotovostní na účet uvedený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

 

4. 6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu kde č. 4. 3. obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

4. 7. Vzorový formulář odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE.

 

 

 

5. Přeprava a dodání zboží

 

5. 1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak: V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

5. 2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.

 

5. 3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

5. 4. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

 

 

 

6. Odpovědnost za vady, záruka

 

6. 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. Občanského zákoníku).

 

6. 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím popisované nebo na základě reklamy očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se obvykle používá.

 

6. 3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže jinak.

 

6. 4. Nejde-li o věci které se rychle kazí nebo věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

 

6. 5. Práva kupujícího vyplývá z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Holštejn 41, 679 13.

 

6. 6. Vzorový formulář Reklamace ke stažení ZDE

 

 

 

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

 

7. 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

7. 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

 

7. 3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy programového vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

 

7. 4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a a odst. 1 občanského zákoníku.

 

7. 5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

 

 

8. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 

8. 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou je poskytována zákonem č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

8. 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále vše jen jako „osobní údaje“)

 

8. 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícím.

 

8. 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

8. 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

8. 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické pobobě automatizovaným způsobem.

 

8. 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodejce.

 

8. 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl 8. 5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

-  požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

 

- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčenou oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem ne Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 

8. 9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

8. 10. Kupující souhlasí se zasíláním informací související se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

8. 11. Kupující bere na vědomí a současně souhlasí s tím, že je mu po každém uskutečnění plnění ze strany prodávajícího zaslán na kontaktní e-mail formulář Heureka.cz, obsahující dotazník spokojenosti zákazníka, tento dotazník však kupujícího nemá povinnost vyplňovat.

 

8. 12. Internetový obchod České zdraví - www.ceske-zdravi.cz nakládá s vašimi osobními údaji v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jsme registrováni na Úřadě pro ochranu osobních údajů pod čísly:

 

00053161 / 001

00053160 / 001

 

 

9. Doručování

 

9. 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty.

 

9. 2. Zpráva je doručena:

 

- v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty

 

- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem

 

- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením zásilky, odepře-li adresát (popř. oprávněná osoba za něj) zásilku převzít

 

- v případě doručováním prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti dnů od uložení zásilky a daní výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

 

 

10. Závěrečná ustanovení

 

10. 1. Kupující bere na vědomí, že veškeré obrázky u zboží  použité ve webovém rozhraní jsou pouze ilustrační a nemusejí odpovídat reálné skutečnosti.

 

10. 2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

 

10. 3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

10. 4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

10. 5 Provozovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. V případě stížnosti se mohou spotřebitelé bezplatně obrátit na příslušný orgán ČOI http://www.coi.cz/

 

Adresa:

Česká obchodní inspekce

Štěpánská 567/15

120 00 Praha 2

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 18. 2. 2017